Rešenje za eFiskalizaciju

Lokalni procesor fiskalnih računa - LPFR:
 • je osnovna i obavezna komponenta za sve privredne subjekte u Republici Srbiji
 • održava komunikaciju sa Sistemom za upravljanje fiskalizacijom (SUF) Poreske uprave
 • održava komunikaciju sa Bezbednosnim elementom (BE)
 • preuzima ažurne poreske stope I obračunava porez na osnovu stavki računa
 • generiše tekstualni prikaz za štampu fiskalnog računa
 • generiše QR kod čijim skeniranjem, kupac pristupa digitalnoj kopiji svog računa
 • digitalno potpisuje fiskalne račune uz pomoć Bezbednosnog elementa
 • čuva podatke do 30 dana od momenta izdavanja računa
 • periodično dostavlja fiskalizovane račune na sistem SUF-a
 • 100% kompatibilan sa svim akreditovanim ESIR rešenjima koja koriste http protokol za
  komunikacjiu
Powered by: